SSU SECU­RITY GUARD CO.,LTD

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

บริการ งานแม่บ้าน, คนสวน, พนักงานต้อนรับ,
พนักงานธุรการ, พนักงานบริการทั่วไป

SSU SECU­RITY TRAIN­ING CENTER

อบรมวิชาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตาม พ.ร.บ.

นอกจากการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ของลูกค้าที่เลือกใช้บริการของ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอส ยู จำกัด แล้ว บริษัทยังมีความห่วงใยในทรัพย์สินของผู้เป็นลูกค้า จึงได้พัฒนาความรู้ความสามารถของครูฝึก โดย บริษัทฯ ได้ส่งครูฝึกจำนวนสองท่าน เข้ารับการอบรม การดับเพลิงขั้นสูง (ADVANCE) เพื่อให้ครูฝึกได้นำความรู้ที่ได้รับ จากการฝึกอบรมมาพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอส ยู จำกัด เพื่อให้มีความรู้ความสามาถเพียงพอที่จะสามารถยับยั้งการเกิดเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ และเพือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการของ SSU ครับ