SSU SECU­RITY GUARD CO.,LTD

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

บริการ งานแม่บ้าน, คนสวน, พนักงานต้อนรับ,
พนักงานธุรการ, พนักงานบริการทั่วไป

SSU SECU­RITY TRAIN­ING CENTER

อบรมวิชาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตาม พ.ร.บ.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอส ยู จำกัด มีโปรแกรมในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกทบทวนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้แก่ ผจก. และสายตรวจ ที่รับผิดชอบของแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อนำความรู้และทักษาที่ได้จากการฝึกอบรม ไปปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน และบริษัทจะไม่หยุดนิ่งในเรื่องของการพัฒนาความรู้ และทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานของบริษัท