SSU SECU­RITY GUARD CO.,LTD

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

บริการ งานแม่บ้าน, คนสวน, พนักงานต้อนรับ,
พนักงานธุรการ, พนักงานบริการทั่วไป

SSU SECU­RITY TRAIN­ING CENTER

อบรมวิชาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตาม พ.ร.บ.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอส ยู จำกัด

เดิมชื่อบริษัท เซอร์วิส แอนด์ ซีเคียวริตี้ ยูไนเต็ด

จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ชำระเต็มจำนวน และได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ในการใช้บริการงานรักษาความปลอดภัย ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และผลจากการเติบโตของการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จึงได้มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ชำระเต็มจำนวน เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงของธุรกิจในการขยายฐานการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ รวมทั้ง การยื่นขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามข้อกฎหมายพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อย ตามกรอบข้อกฎหมายดังกล่าวแล้ว

การก่อตั้งบริษัท เกิดขึ้นจากคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่มีแนวความคิดเห็นที่ตรงกัน ที่จะทำธุรกิจด้านงานรักษาความปลอดภัยโดยเป็นการประกอบธุรกิจให้บริการงานรักษาความปลอดภัยเอกชน ที่เป็นของคนไทยเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนในสังคม ให้มีงานทำและก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน บริษัท ห้างร้าน อาคารสูง เพื่อให้บริษัท เอส เอส ยู เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้บริการ โดยบริษัทได้เรียนเชิญผู้ทีมีความรู้ความสามารถ มากด้วยประสบการณ์ และยังมีคณะที่ปรีกษาผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และชำนาญการเฉพาะด้าน ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน ISO 90012515 รับรองคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับในด้านมาตรฐานการบริหารงาน และดำเนินกิจการเทียบเท่าผู้ประกอบการ จากต่างประเทศได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีลูกค้า/ผู้ว่าจ้างที่ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการของบริษัทฯ กว่า 200 หน่วยงาน จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยภายใต้สังกัดบริษัทฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง ที่ตกลงจ้างบริการงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ กว่า 80% หรือจำนวนลูกค้า/ผู้ว่าจ้างกว่า 180 ราย เป็นลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง ที่ใช้บริการงานบริการของบริษัทฯ มาตั้งแต่เริ่มต้นจ้างบริษัทฯ ในครั้งเริ่มสัญญาแรก จนถึง ณ ปัจจุบัน โดยที่ยังไม่มีการยกเลิกสัญญาว่าจ้าง ระหว่างกันแต่อย่างใด

ด้วยประสบการณ์ในงานอาชีพและความมุ่งมั่นของทีมงานผู้บริหารทุกท่าน ที่ต้องการสร้างมาตรฐานงานบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทัดเทียมกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดได้ทุกกลุ่ม รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่บุคลากรผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย โดยทีมงานผู้บริหารมืออาชีพซึ่งมากด้วยประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน ที่ครอบคลุมขอบเขตงานให้บริการรักษาความปลอดภัยทุกประเภท บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอส ยู จำกัด จึงกำหนดทิศทางเป้าหมายและนโยบายการบริหารงานให้สามารถดำเนินงานให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เอส เอส ยู ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด

จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ชำระเต็มจำนวน เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในการให้บริการงานบริการแบบครบวงจร เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท อาทิเช่น งานแม่บ้าน คนสวน พนักงานต้อนรับ พนักงานธุรการ พนักงานบริการทั่วไปเป็นต้น ซึ่งเป็นผลจากการเติมโตของการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากบริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอส ยู จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพรักษาความปลอดภัย เอส เอส ยู

เป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองตามมาตรา 34 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 โดยได้รับอนุญาตตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ตามแบบ ธภ.9 ทะเบียนเลขที่ 9610046