SSU SECU­RITY GUARD CO.,LTD

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

บริการ งานแม่บ้าน, คนสวน, พนักงานต้อนรับ,
พนักงานธุรการ, พนักงานบริการทั่วไป

SSU SECU­RITY TRAIN­ING CENTER

อบรมวิชาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตาม พ.ร.บ.

โปรแกรมการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมไว้ 5 หลักสูตรใหญ่ ดังนี้

 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Ori­en­ta­tion)
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Oper­a­tion Training)
 • ระบบรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม (Cer­ti­fi­ca­tion)
 • การฝึกอบรมเฉพาะด้าน (Spe­cial­ized Training)
 • การฝึกอบรมทบทวน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (On Job Training)

หัวข้อวิชาการฝึกอบรมพนักงานใหม่

  • แนะนำองค์กร และ รู้จักอาชีพ งานรักษาความปลอดภัย
  • การบันทึกเหตุการณ์และการรายงานเหตุการณ์
  • วิชาทหาร บุคคลท่ามือเปล่า แถวชิด
  • หลักวิชาการจราจร และการให้สัญญาณจราจร
  • วิชาการต่อสู้ป้องกันตัว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • การตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ และการจับกุม
  • การสังเกต จดจำรูปพรรณสัณฐาน
  • การใช้เครื่องมือสื่อสาร (วิทยุ-โทรศัพท์)
  • การระงับอัคคีภัย, การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ และหลักการบรรเทาสาธารณภัย
  • การตรวจค้นวัตถุระเบิด และวัตถุต้องสงสัย
  • กฎหมายเบื้องต้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • Ser­vice Mind
  • Happy Work
  • การพัฒนาบุคลิกภาพ และหลักการทำงานบริการ (โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  • รายงานเหตุฉุกเฉิน และขั้นตอนการเผชิญเหตุ
  • ทักษะการสังเกตความปลอดภัย การวิเคราะห์สาเหตุ และกลยุทธ์การป้องกัน
  • แนวคิดการค้นหาความปลอดภัย และการปฏิบัติ
  • การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน
  • การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน