google-site-verification=yMJI8bGA2hYiMAl8_riaUx5YVG1pnM8kvqMnzCf1aZo

SSU SECU­RITY GUARD CO.,LTD

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

บริการ งานแม่บ้าน, คนสวน, พนักงานต้อนรับ,
พนักงานธุรการ, พนักงานบริการทั่วไป

SSU SECU­RITY TRAIN­ING CENTER

อบรมวิชาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตาม พ.ร.บ.

CSR

กิจกรรมช่วยงานบุญเทกระจาด ณ วัดหนองงูเหลือม วันที่ 21 กันยายน 2563

กิจกรรมช่วยงานบุญเทกระจาด ณ วัดหนองงูเหลือม ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

หมวด: